ULROP UZUPEŁNIAJĄCY W TRAKCIE ROKU

Urlop uzupełniający – Przejście z urlopu w wymiarze 20 dni na 26 dni

Zgodnie z art. art. 154. § 1. Wymiar urlopu wynosi:
1) 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
2) 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Wszystko jest zrozumiałe, gdy 10 lat pracy mija z końcem roku, co zdarza się bardzo rzadko.
Co w przypadku, gdy prawo do wyższego wymiary urlopu przysługuje w ciągu roku?

Zgodnie z art. 155. § 1. Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:
1) zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania
nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
2) średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż
– 5 lat,
3) średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat,
4) średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata,
5) szkoły policealnej – 6 lat,
6) szkoły wyższej – 8 lat.
Okresy nauki, o których mowa w pkt. 1 – 6, nie podlegają sumowaniu.

Art. 158.kodeksu pracy stanowi:
Pracownikowi, który wykorzystał urlop za dany rok kalendarzowy, a następnie uzyskał w ciągu tego roku prawo do urlopu w wyższym wymiarze, przysługuje urlop uzupełniający.

Co to znaczy?
Gdy Pracownik w danym roku kalendarzowym uzyskuje prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego, ponieważ przepracował 10 lat, ma prawo w tym roku wykorzystać 26 dni urlopu, ale od momentu, od którego jest uprawniony do wyższego wymiaru urlopu.
Ustawodawca urlopu uzupełniającego nie dzieli proporcjonalnie do części roku, w którym pracownik nabył prawo do pełnego urlopu. Zatem jeżeli w grudniu pracownik nabyłi prawo do 26 dni urlopu – w takim wymiarze mu przysługuje.
Często księgowi mylą przepis art. 158 k.p. i takiemu pracownikowi naliczają urlop proporcjonalnie, co jest niezgodne z kodeksem pracy.

Przykład:
Pan Jan Mokry ukończył Politechnikę Poznańską w dn. 17/07/2009 r. Podczas trwania nauki (na ostatnim roku studiów), rozpoczął pracę w Firmie handlowej w pełnym wymiarze czasu pracy od dnia 3 grudnia 2008 roku.
Prawo do 26 dni urlopu pan Jan uzyskał w lipcu 2011 roku.
Do tej daty pan Jan mógł wykorzystać jedynie 20 dni, natomiast po tej dacie, już 26 dni.

 
Lorem ipsum c?

Subscribe to our RSS Feed, Follow us on Facebook or simply recommend us to friends and colleagues!

Dodaj komentarz