Ubezpieczenie zdrowotne córki, studentki która wyszła za mąż

Pracownik może zgłaszać do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, jeśli nie podlegają oni obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy zdrowotnej i nie są uprawnieni do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji.
Według art. 3 ust. 2 pkt 5 i art. 5 pkt 3 ustawy zdrowotnej członkiem rodziny pracownika są:
• dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuk albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej – do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku,

• małżonek,

• wstępni pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Status członka rodziny osoby ubezpieczonej zwalnia osoby posiadające niektóre tytuły wymienione w ww. przepisie z obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego (np. studentów do 26 roku życia).
Zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego dokonuje jedna ubezpieczona osoba. Jeden z rodziców podlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu jest więc obowiązany zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego córkę studentkę, która nie ukończyła 26 lat, jeśli nie posiada ona innego niż bycie studentem tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Jeżeli córka pracownika wyszła za mąż i jej mąż podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu, to ma on obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego żonę. W tym przypadku pracownik powinien dokonać wyrejestrowania córki z ubezpieczenia zdrowotnego. Gdyby jednak mąż córki nie posiadał własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego, przykładowo byłby także studentem pozostającym na utrzymaniu rodziców i podlegał ubezpieczeniu zdrowotnemu jako członek rodziny, to wówczas pracownik nadal mógłby zgłaszać córkę do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka swojej rodziny. Pierwszeństwo w zgłaszaniu danej osoby do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny ma jej małżonek, a dopiero później rodzice.

Pracownik zgłasza członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego za pośrednictwem pracodawcy.

 
Lorem ipsum c?

Subscribe to our RSS Feed, Follow us on Facebook or simply recommend us to friends and colleagues!

Dodaj komentarz