Sprzedaż złomu – rozliczanie VAT od 1 kwietnia 2011 r.

zmiany VAT 2013

Z dniem 1 kwietnia nastąpiła rewolucja w zakresie opodatkowania podatkiem VAT dostaw złomu.
Nowe zasady dotyczą dostaw oraz nabycia złomu na terenie Polski, które nastąpiły po 1 kwietnia 2011 roku (włącznie z tym dniem). Jeśli sprzedaż lub nabycie złomu nastąpiło do 31 marca 2011 roku (łącznie z tym dniem), VAT rozlicza sprzedawca, a obowiązek podatkowy powstaje w sposób szczególny z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż:

a) 20. dnia, licząc od dnia wysyłki złomu do jednostki, która zgodnie z umową dokonuje kwalifikacji jakości w przypadku dostawy złomu niewsadowego;
b) 30. dnia, licząc od dnia wysyłki złomu w przypadku dostawy złomu wsadowego.

Sprzedaż złomu czynnemu podatnikowi VAT
Przy dostawach złomu dokonanych po 1 kwietnia 2011 r. podatek VAT rozliczany jest przez nabywcę a nie sprzedawcę (art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT). Natomiast przy tym, aby VAT rozliczył nabywca, powinny zostać spełnione następujące warunki:
• dostawa złomu jest dokonywana na rzecz innego podatnika VAT czynnego,
• złom nie ma charakteru towaru używanego, który podlegałby zwolnieniu z VAT (towar ma charakter używany i jest zwolniony jeżeli od jego nabycia minęło 6 miesięcy, a przy nabyciu nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT).

W przypadku gdy VAT rozliczana nabywca, po stronie sprzedawcy ciążą następujące obowiązki:
• należy wystawić fakturę VAT w terminie 7 dni, licząc od momentu dostawy złomu,
• na fakturze nie wykazuje się danych dotyczących stawki i kwoty podatku,
• w wystawionej fakturze zamieszczana jest adnotacja: „podatek VAT rozlicza nabywca”,
• dostawa złomu jest wykazywana w deklaracji VAT dotyczącej okresu, w którym wystawiono fakturę VAT, ale nie później niż 7 dnia, licząc od momentu dostawy,
• obrót z tytułu dostawy złomu należy wykazać w poz. 41 deklaracji VAT (dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla którym podatnikiem jest nabywca).
Sprzedaż złomu podatnikowi nie-Vatowcowi

Jeżeli sprzedaż złomu następowałaby na rzecz podmiotu, który nie jest podatnikiem VAT lub dostawa korzystałaby ze zwolnienia z opodatkowania VAT opisanych powyżej reguł nie należy stosować. W takim przypadku faktura VAT powinna zostać wystawiona według reguł obowiązujących do tej pory, czyli w przypadku sprzedaży na rzecz podmiotów, którzy nie są podatnikami należy dostawę opodatkować podatkiem VAT według stawki VAT w wysokości 23%, natomiast w przypadku dostawy zwolnionej wystawiana jest tzw. faktura ZW.

W przypadku nabycia złomu od podatnika VAT, która to dostawa nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania VAT jako dostawa towaru używanego, podatek VAT rozlicza nabywca. W związku z tym po stronie nabywcy należy stosować następującego reguły:
• faktury wystawione przez sprzedawców złomu w zakresie dostaw, które nastąpiły po 1 kwietnia 2011 r. nie powinny zawierać podatku VAT, gdyby były opodatkowane VAT, podatek nie będzie mógł być odliczony (art. 88 ust. 3a pkt 7 ustawy o VAT) oraz nabywca będzie zobligowany do rozliczenia VAT od kwoty brutto (art. 29 ust. 18a ustawy o VAT),
• nabycie złomu dokumentowane jest dla potrzeb podatku VAT tzw. fakturą wewnętrzną, która może być wystawiona w sposób zbiorczy dla wszystkich transakcji na koniec okresu rozliczeniowego (art. 106 ust. 7 ustawy o VAT),
• VAT należny (według stawki w wysokości 23%) trzeba rozliczyć w deklaracji VAT w okresie, w który została wystawiona faktura przez sprzedawcę, nie później jednak niż 7 dnia, licząc od momentu dostawy,
• VAT naliczony w wysokości podatku należnego może być rozliczony w tej samej deklaracji VAT, w której został wykazany VAT należny lub też w jednej z dwóch kolejnych, następujących po wykazaniu VAT należnego,
• nabycie w zakresie podatku należnego jest wykazywane w poz. 41 i 42 deklaracji VAT (dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca), natomiast VAT naliczony odliczany jest w poz. 51 i 52 deklaracji VAT-7.

W przypadku nabycia złomu od podmiotów, które nie są podatnikami VAT lub też dostawy zwolnionej z VAT nie znajdują zastosowania powyżej opisane reguły, czyli nabywca nie rozlicza podatku należnego, ani nie wystawia faktury wewnętrznej z tytułu nabycia złomu.

 
Lorem ipsum c?

Subscribe to our RSS Feed, Follow us on Facebook or simply recommend us to friends and colleagues!

Dodaj komentarz