Korzystne zmiany dla płatników składek ZUS od 1 stycznia 2012 r.

Od 1 stycznia 2012 r. przedsiębiorców czekają spore zmiany, które z pewnością ułatwią m.in. rozliczenia z ZUS. Wszystko dzięki uchwalonej ustawie o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców.

Dzięki nowym przepisom, od początku przyszłego roku zostanie zniesiony obowiązek comiesięcznego przekazywania zatrudnionym osobom raportów ZUS RMUA. Służą one do informowania ubezpieczonych o tym, jakie składki zostały za nich naliczone do ZUS oraz wykazane ewentualne przerwy w ich opłacaniu. Raporty te będą przekazywane raz na rok – w terminie do 28 lutego roku za poprzedni rok. Płatnik składek będzie je musiał przekazać ubezpieczonemu w podziale na poszczególne miesiące. Jeśli jednak ubezpieczony wystąpi do płatnika z żądaniem wydania mu tej informacji w terminie wcześniejszym, wówczas płatnik będzie miał obowiązek ją wydać. Nie będzie jednak zobowiązany tego robić częściej niż raz na miesiąc – za miesiąc poprzedni.

Nowe przepisy przewidują też skrócenie okresu przedawnienia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. Od nowego roku należności z tytułu składek będą ulegały przedawnieniu po upływie 5 lat (podobnie jak termin przedawnienia zobowiązań podatkowych), licząc od dnia, w którym stały się wymagalne. Obecnie ulegają one przedawnieniu dopiero po upływie 10 lat, licząc od dnia, w którym stały się one wymagalne. Taki sam okres przedawnienia będzie od 1 stycznia 2012 r. obowiązywał w przypadku nadpłaty składek. Od tego dnia nienależnie opłacone składki będą ulegały przedawnieniu po upływie 5 lat, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia z ZUS o kwocie nienależnie opłaconych składek. W przypadku braku takiego zawiadomienia będzie brany pod uwagę dzień opłacenia składek przez płatnika.

Został też skrócony okres przechowywania przez płatnika kopii dokumentów rozliczeniowych. Obecnie płatnicy składek mają obowiązek przechowywać kopie tych dokumentów przez okres 10 lat od dnia przekazania ich do ZUS. Od 1 stycznia 2012 r. kopie deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych płatnik będzie musiał przechowywać przez okres 5 lat licząc od dnia ich przekazania do ZUS. Przez taki sam okres płatnik będzie zobowiązany przechowywać kopie dokumentów korygujących rozliczenia. Nie zmieni się natomiast forma przechowywania kopii tych dokumentów. Tak jak obecnie, płatnik będzie je przechowywał albo w formie pisemnej, albo w wersji elektronicznej.

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 81 (809) z dn. 2011.10.10

 
Lorem ipsum c?

Subscribe to our RSS Feed, Follow us on Facebook or simply recommend us to friends and colleagues!

Rollover to read this author's bio or click through to see a full list of posts by this author.

Biuro Rachunkowe - pracownik.

 

Dodaj komentarz