Gdy siedzibą firmy jest mieszkanie przedsiębiorcy

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 88 (816) z dn. 2011.11.03

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej we własnym lokalu czy też budynku mieszkalnym, rozliczanie wydatków z tym związanych budzi szereg wątpliwości. Wynika to z faktu, że w takiej sytuacji trudno czasami oddzielić sferę prywatną od firmowej. Trzeba jednak pamiętać, że tylko właściwie rozliczone wydatki podlegają zaliczeniu w ciężar kosztów podatkowych.

Od kilku miesięcy z przyczyn ekonomicznych prowadzę działalność we własnym domu, który 10 lat temu odziedziczyłem po rodzicach. Chcę go wprowadzić na stan środków trwałych. Czy dla domu wykorzystywanego na cele firmowe mogę ustalić indywidualną stawkę amortyzacyjną jako dla lokalu używanego?

Dla budynków (lokali) stanowiących odrębną własność, będących środkami trwałymi, ustawodawca przewidział możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej. Przy czym aby dom stanowiący odrębną własność mógł być jako środek trwały amortyzowany według indywidualnej stawki, musi spełniać warunki dla uznania go za używany lub ulepszony. Dodatkowo budynek ten powinien być po raz pierwszy wprowadzony do ewidencji danego podatnika.

Środki trwałe uznaje się za używane, jeżeli podatnik wykaże, iż przed ich nabyciem były wykorzystywane co najmniej przez okres 60 miesięcy (art. 22j ust. 3 pkt 1 ustawy o pdof). Wymagany okres dotyczy wykorzystywania środka trwałego przed jego nabyciem przez podatnika. Zatem istotny jest okres, w jakim budynek był wykorzystywany przez poprzednich właścicieli, tj. zanim Czytelnik go odziedziczył. Jeżeli natomiast budynek ten nie był wcześniej używany przez wskazany w powołanym przepisie okres, nie można go uznać za używany i wówczas nie można go amortyzować według indywidualnej stawki.

W działalności gospodarczej wykorzystuję część własnego budynku mieszkalnego, którą wprowadziłem na stan środków trwałych 8 lat temu. Jednocześnie w budynku tym zamieszkuję. Obecnie potrzebuję dla pomieszczeń firmowych większej przestrzeni. W związku z tym powiększyłem ten budynek o jedną kondygnację. Jak powinienem wydatkami na ten cel obciążyć koszty podatkowe?

Z pytania należy wnioskować, że w przedstawionej sytuacji mamy do czynienia z ulepszeniem budynku mieszkalnego. O ulepszeniu budynku mówimy bowiem wówczas, gdy został on przebudowany, rozbudowany, zrekonstruowany, zmodernizowany lub poddany adaptacji, w wyniku czego jego wartość użytkowa zwiększyła się w stosunku do wartości, jaką posiadał on w dniu przyjęcia do używania.

Uregulowania zawarte w ustawie o pdof wskazują, że środek trwały można uznać za ulepszony, gdy ogół wydatków poniesionych na dokonanie ulepszenia przekracza w danym roku podatkowym 3.500 zł i powoduje wzrost jego wartości użytkowej. Mierzy się ją w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji (art. 22g ust. 17 ustawy o pdof). Sposób rozliczenia w kosztach podatkowych takiego ulepszenia w przypadku budynku mieszkalnego uzależniony jest od tego, w jaki sposób podatnik określił jego wartość początkową.

Jeżeli została ona ustalona według zasad określonych w art. 22g ustawy o pdof, wówczas w sytuacji, gdy wartość ulepszenia przekroczy 3.500 zł, wydatki na ten cel będą zwiększały wartość początkową budynku. Natomiast gdy wydatki te nie przekroczą kwoty 3.500 zł, przedsiębiorca powinien zaliczyć je bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów, gdyż nie powodują one wzrostu wartości początkowej.

W przypadku gdy wartość początkowa budynku mieszkalnego została ustalona przy zastosowaniu metody uproszczonej (art. 22g ust. 10 ustawy o pdof), o kwotę wydatków związanych z ulepszeniem, bez względu na jej wysokość, nie można zwiększyć jego wartości początkowej. Ponieważ w wyniku takiego ulepszenia nie dojdzie do zwiększenia wartości początkowej budynku, wydatki poniesione na jego dokonanie podatnik może zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów, oczywiście pod warunkiem, że zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodu z działalności gospodarczej. W tym przypadku bowiem nie będzie miał zastosowania przepis ustawy o pdof, zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na ulepszenie środków trwałych powiększających ich wartość.

Małżonkowie prowadzą indywidualne działalności gospodarcze opodatkowane na zasadach ogólnych w lokalu mieszkalnym, którego są współwłaścicielami, jednocześnie w nim nie mieszkając. W lokalu tym korzystają ze wspólnego telefonu stacjonarnego. Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych została zawarta na imię obojga małżonków. W jaki sposób powinni oni rozliczać w kosztach działalności gospodarczej opłaty telefoniczne?

Jeżeli koszty dotyczące używania telefonu dla potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą ponoszone są przez oboje małżonków, to oboje mają prawo zaliczyć ten wydatek w ciężar kosztów. Oczywiście każde z nich może obciążać koszty firmowe opłatami z tego tytułu jedynie w takiej części ogólnej ich wartości, jaka dotyczy jego działalności.

Najdokładniejszym i z pewnością aprobowanym przez organy podatkowe sposobem ustalenia kosztów przypadających na działalność każdego z małżonków jest dokonanie podziału ponoszonych z tego tytułu wydatków w oparciu o billing telefoniczny.

Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego w pytaniu, umowa z operatorem telefonicznym została podpisana na imię obojga małżonków. W tej sytuacji mogą oni zaliczać w ciężar kosztów związanych z prowadzeniem działalności, oprócz kosztów przeprowadzonych rozmów, również wydatki na abonament. Jednak jeżeli chodzi o ten wydatek, to trudno uzależniać kwotę abonamentu zaliczonego do kosztów podatkowych od ilości przeprowadzonych rozmów przez każdego z małżonków. Właściwym zatem wydaje się przyjęcie do kosztów uzyskania przychodów przez każdego z nich abonamentu w wysokości 50% opłat określonych na fakturze.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.)

 
Lorem ipsum c?

Subscribe to our RSS Feed, Follow us on Facebook or simply recommend us to friends and colleagues!

Rollover to read this author's bio or click through to see a full list of posts by this author.

Biuro Rachunkowe - pracownik.

 

Dodaj komentarz