Czy przedsiębiorcy zyskają w 2013 roku w zakresie VAT?

zmiany VAT 2013

od 1 stycznia 2013 roku Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić istotne zmiany w zakresie ustawy o VAT. Zmiany dotyczą sposobu ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego jak i podstawy opodatkowania.
Na chwilę obecną jest to jedynie projekt, w trakcie uzgodnień międzyresortowych. Niemniej jednak warto już się z nim zapoznać.
Termin powstania obowiązku podatkowego
Propozycją jest uchylenie art. 19 ustawy i wprowadzenie nowego art. 19a zawierającego przepisy dotyczące zasad powstania obowiązku podatkowego. Ma obowiązywać generalna zasada (w art. 19a ust. 1), zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstawać będzie z upływem miesiąca, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, w tym usługę częściową. Także podatek VAT stanie się wymagalny w miesiącu dokonania dostawy towaru lub wykonania usługi i zasadniczo zostanie rozliczony za ten okres rozliczeniowy.
Usługi, dla których w związku z ich świadczeniem ustalane będą następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznawać się będzie za wykonane
z upływem każdego okresu, do którego odnosić się będą te rozliczenia lub płatności, do momentu zakończenia tych usług. Wynikać to będzie z art. 19a ust. 3. Natomiast w przypadku świadczenia usług w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla których w związku z ich świadczeniem w danym roku nie upłynąłby termin płatności lub rozliczeń, uznawałoby się je za wykonane z upływem każdego roku podatkowego do momentu zakończenia tych świadczeń.

Przepis art. 19 ust. 3 będzie miał zastosowanie odpowiednio do dostawy towarów, z wyjątkiem dostawy (wydania towarów) na podstawie umowy dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa określa, że w następstwie normalnych przewidzianych nią zdarzeń lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione.
Otrzymanie całości lub części zapłaty dalszym ciągu skutkować będzie powstaniem obowiązku podatkowego, przy czym będzie on powstawać z upływem miesiąca, w którym zapłatę otrzymano.

W art. 19 ust. 5 pkt 1 wymienione zostaną sytuacje, gdy moment powstania obowiązku podatkowego wiązać się będzie z zapłatą. Dotyczyć to będzie m.in. dostawy towarów na podstawie umowy komisu dokonanej przez komitenta komisantowi czy świadczenia na zlecenie sądów usług związanych z postępowaniem sądowym. Obowiązek podatkowy w tych przypadkach będzie powstawał z upływem miesiąca, w którym otrzymano całość lub cześć zapłaty z tytułu tych czynności.

Proponuje się także ustalenie tylko jednego momentu powstania obowiązku podatkowego u małego podatnika rozliczającego się metodą kasową. Będzie nim upływ miesiąca, w którym podatnik otrzyma zapłatę (całość lub jej część).

Ustalenie podstawy opodatkowania

Planuje się także uchylenie art. 29 ustawy o VAT i dodanie nowego art. 29a, w którym określone będą zasady ustalania podstawy opodatkowania podatkiem VAT. Zgodnie z brzmieniem art. 29a ust. 1 podstawą opodatkowania będzie wszystko co stanowi zapłatę otrzymaną lub którą usługodawca otrzyma z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze związanymi bezpośrednio z ceną towarów dostarczanych lub usług świadczonych.

 
Lorem ipsum c?

Subscribe to our RSS Feed, Follow us on Facebook or simply recommend us to friends and colleagues!

Dodaj komentarz